FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Franchise Blog

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.
BEST FRANCHISE PRACTICES

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE ως φορέας αποτύπωσης και μελέτης του κλάδου του franchising, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες και διαχέει βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλοντας δημιουργικά στη νέα κατάσταση, εκπόνησε την έρευνα «Anti Covid-19 Best Franchise Practices», με στόχο την διερεύνηση των αλλαγών και των προκλήσεων που βιώνουν οι αλυσίδες franchise, συνεισφέροντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πολιτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζει ο κλάδος.

Η στατιστική ανάλυση 231 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οδηγεί στις βασικές διαπιστώσεις για τις αλυσίδες franchise:

 • Συγκράτηση και μικρή αύξηση ανάλογα κλάδου του ενοποιημένου κύκλου εργασιών των δικτύων, δηλαδή του συνολικού τζίρου των καταστημάτων.

 • Μικρή μείωση του κύκλου των εργασιών των μητρικών εταιρειών, που δικαιολογείται από καλύτερες τιμές προς τους franchisees, κυρίως μέσω προσφορών όπου οι μητρικές εταιρείες απορρόφησαν μεγάλο μέρος του κόστους.

 • Το βάρος δόθηκε στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και στην ενίσχυση του δικτύου των καταστημάτων.

 • Εφαρμογή τηλεργασίας για μέρος του προσωπικού, η μείωση συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο, η τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων στον χώρο εργασίας και ο περιορισμός του πλήθους των ατόμων στους χώρους εργασίας τηρήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των αλυσίδων.

 • Η συντριπτική πλειοψηφία των αλυσίδων franchise (72,29%) θεωρεί ότι η τηλεργασία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική σχέση και επαφή διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των δικτύων.

 • Για την επικοινωνία με στελέχη και franchisees, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε τηλέφωνο και emails και όσο αφορά στις διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας αφενός χρησιμοποιήθηκαν από κάθε εταιρεία περισσότερες της μιας και αφετέρου ξεχώρισαν αναφορικά με τη χρήση τους τα Viber, Webex, Skype και Microsoft Teams.

 • Πάνω από το 90% των αλυσίδων δηλώνουν ικανοποιημένες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού τους στο πλαίσιο της τηλεργασίας.

 • Κοντά στο 95% των αλυσίδων θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν λάβει τα καταστήματά τους σχετικά με την ασφάλεια και προστασία εργαζομένων και πελάτων είναι άκρως ικανοποιητικά.

 • Το 87,4% των ερωτηθέντων απαντά ότι οι τηλεδιασκέψεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνεργασίας τους με τα καταστήματά τους.

 • Αναφορικά με την επικοινωνία των κεντρικών υπηρεσιών με τους franchisees εξακολούθησαν οι επισκέψεις στα καταστήματα και χρησιμοποιήθηκαν τηλέφωνο, emails και viber.

 • Νέα προϊόντα, προσφορές και Βlack Friday χρησιμοποιήθηκαν για την προσέλκυση των καταναλωτών, όπως και αξιοποίηση των social media, ενώ μόλις το 3,46% προέβη σε διαφήμιση στην τηλεόραση.

 • Ως μεγαλύτερο πρόβλημα της υγειονομικής κρίσης θεωρούν την κακή ψυχολογία των franchisees (46,75%) και ακολουθούν η στασιμότητα της ανάπτυξης (41,99%) και η μείωση της κερδοφορίας (39,83%).

 • Όσο αφορά στις ανησυχίες για το μέλλον, ο το μεγαλύτερος προβληματισμός υπάρχει για την κερδοφορία (46,75%) και για την κακή ψυχολογία των franchisees (42,42%).

 • Γενικότερα, οι εκπρόσωποι των αλυσίδων franchise προβληματίζονται κυρίως για την ταχεία διάθεση των εμβολίων (73,59%), η διατήρηση της σωματικής υγείας (66,67%) και η κατάσταση της εγχώριας οικονομίας (56,28%).

 • Το 78,35% αξιολογεί θετικά τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΤΕΠΙΧ κ.ά.)

 • Το 82,25% θεωρεί ότι η υγειονομική κρίση του Covid-19 δεν επηρεάζει τον κλάδο του franchising.


Αναλυτικότερα:

Πώς αξιολογείτε την εξέλιξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του δικτύου σας σε σχέση με το 2019;

Με κλίμακα από 1 (χειρότερη) έως 5 (καλύτερη)

με 1 απάντησε το 5,19%

με 2 απάντησε το 18,61%

με 3 απάντησε το 44,16%

με 4 απάντησε το 26,84%

με 5 απάντησε το 5,19%


Πώς αξιολογείτε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας σας σε σχέση με το 2019;

Με κλίμακα από 1 (χειρότερη) έως 5 (καλύτερη)

με 1 απάντησε το 3,46%

με 2 απάντησε το 31,17%

με 3 απάντησε το 46,75%

με 4 απάντησε το 16,45%

με 5 απάντησε το 2,16%


Σε ποιά κανάλια εσόδων δίνετε βάρος σε σχέση με το 2019;

Δίκτυο καταστημάτων απάντησε το 40,26%

Eshop απάντησε το 44,59%

Χονδρική απάντησε το 9,52%

Άλλο απάντησε το 5,63%

Οργάνωση

Ποιά μέτρα έχετε υιοθετήσει στα κεντρικά γραφεία σας;

Εφαρμογή τηλεργασίας για μέρος του προσωπικού απάντησε το 59,74%

Εφαρμογή τηλεργασίας για σύνολο του προσωπικού απάντησε το 5,19%

Εφαρμογή εκ περιτροπής εργασία απάντησε το 3,46%

Μείωση συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο απάντησε το 66,67%

Τήρηση ελαχίστων αποστάσεων στον χώρο εργασίας απάντησε το 87,45%

Περιορισμός αριθμού ατόμων στον χώρο εργασίας απάντησε το 52,38%

Άλλο απάντησε το 0%


Σε ποιό βαθμό μπορεί να καλύψει η τηλεργασία τις δραστηριότητες των κεντρικών υπηρεσιών σας;

Με κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ)

με 1 απάντησε το 19,48%

με 2 απάντησε το 52,81%

με 3 απάντησε το 19,48%

με 4 απάντησε το 6,06%

με 5 απάντησε το 2,16%


Ποιά μέσα και διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία με τα στελέχη σας;

Φυσική συνομιλία - έρχονται στο χώρο εργασίας τους απάντησε το 5,19%

Τηλέφωνο απάντησε το 87,01%

Viber απάντησε το 37,66%

WhatsApp απάντησε το 6,93%

Email απάντησε το 85,71%

Skype απάντησε το 31,60%

Skype for Business απάντησε το 1,30%

Zoom απάντησε το 16,02%

Google Meet απάντησε το 15,15%

Microsoft Teams απάντησε το 29,44%

Webex απάντησε το 37,66%

Άλλο απάντησε το 0,87%


Πόσο ικανοποιημένοι είστε αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού σας στο πλαίσιο της τηλεργασίας;

Με κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ)

με 1 απάντησε το 3,03%

με 2 απάντησε το 5,19%

με 3 απάντησε το 19,05%

με 4 απάντησε το 35,93%

με 5 απάντησε το 36,80%

Δίκτυο

Πόσο αποτελεσματικά πιστεύετε ότι είναι τα μέτρα που έχουν λάβει τα καταστήματά σας σχετικά με την ασφάλεια και προστασία εργαζομένων και πελάτων;

Με κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ)

με 1 απάντησε το 2,16%

με 2 απάντησε το 3,46%

με 3 απάντησε το 18,18%

με 4 απάντησε το 35,93%

με 5 απάντησε το 40,26%


Σε ποιό βαθμό μπορεί να καλύψουν οι τηλεδιασκέψεις την συνεργασία σας με το δίκτυό σας;

Με κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ)

με 1 απάντησε το 16,45%

με 2 απάντησε το 41,56%

με 3 απάντησε το 29,44%

με 4 απάντησε το 9,52%

με 5 απάντησε το 3,03%


Ποιά μέσα και διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία σας με τους franchisees σας;

Επισκέψεις σε καταστήματα απάντησε το 97,40%

Τηλέφωνο απάντησε το 87,01%

Viber απάντησε το 51,95%

WhatsApp απάντησε το 5,19%

Email απάντησε το 36,80%

Skype απάντησε το 3,46%

Skype for Business απάντησε το 0,43%

Zoom απάντησε το 2,60%

Google Meet απάντησε το 1,73%

Microsoft Teams απάντησε το 0,87%

Webex απάντησε το 0,87%

Άλλο απάντησε το 0,43%


Ποιές ενέργειες marketing κάνατε το 2020 για να υποστηρίξετε τους franchisees σας;

Νέα προϊόντα απάντησε το 36,80%

Νέες προσφορές απάντησε το 41,13%

Black Friday απάντησε το 31,17%

Cyber Monday απάντησε το 9,09%

Social Media Marketing απάντησε το 77,92%

Influencer marketing απάντησε το 12,99%

Διαφήμιση σε περιοδικά, εφημερίδες απάντησε το 5,19%

Διαφήμιση σε Ραδιόφωνο απάντησε το 12,12%

Διαφήμιση σε Τηλεόραση απάντησε το 3,46%

Άλλο απάντησε το 0,87%

Διαπιστώσεις

Ποιά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που σας δημιούργησε η υγειονομική κρίση εντός του 2020;

Πτώση τζίρου απάντησε το 36,36%

Πτώση κερδοφορίας απάντησε το 39,83%

Προβλήματα ρευστότητας απάντησε το 31,60%

Συρρίκνωση δικτύου απάντησε το 14,72%

Στασιμότητα ανάπτυξης απάντησε το 41,99%

Προβλήματα στο προσωπικό απάντησε το 12,99%

Κακή ψυχολογία franchisees απάντησε το 46,75%

Προβλήματα στις εξαγωγές απάντησε το 12,12%

Προβλήματα στις εισαγωγές απάντησε το 18,18%


Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το μέλλον;

Πτώση τζίρου απάντησε το 39,83%

Πτώση κερδοφορίας απάντησε το 46,75%

Προβλήματα ρευστότητας απάντησε το 30,74%

Συρρίκνωση δικτύου απάντησε το 5,63%

Στασιμότητα ανάπτυξης απάντησε το 27,27%

Προβλήματα στο προσωπικό απάντησε το 12,99%

Κακή ψυχολογία franchisees απάντησε το 42,42%

Προβλήματα στις εξαγωγές απάντησε το 12,12%

Προβλήματα στις εισαγωγές απάντησε το 18,18%


Τι σας προβληματίζει για το μέλλον σε σχέση με την πανδημία του Covid-19;

Η παγκόσμια οικονομία απάντησε το 33,33%

Η εγχώρια οικονομία απάντησε το 56,28%

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας απάντησε το 31,60%

Η διατήρηση της σωματικής υγείας απάντησε το 66,67%

Η διατήρηση της ψυχικής υγείας απάντησε το 19,91%

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων απάντησε το 43,72%

Η ταχεία διάθεση των εμβολίων απάντησε το 73,59%


Πώς αξιολογείτε τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΤΕΠΙΧ κ.ά.)

Με κλίμακα από 1 (αδιάφορα) έως 5 (πάρα πολύ καλά)

με 1 απάντησε το 6,49%

με 2 απάντησε το 15,15%

με 3 απάντησε το 32,47%

με 4 απάντησε το 41,13%

με 5 απάντησε το 4,76%


Πώς πιστεύετε ότι η υγειονομική κρίση του Covid-19 επηρεάζει τον κλάδο του franchising;

Με κλίμακα από 1 (αρνητικά) έως 5 (θετικά)

με 1 απάντησε το 6,49%

με 2 απάντησε το 8,66%

με 3 απάντησε το 82,25%

με 4 απάντησε το 2,16%

με 5 απάντησε το 0,43%


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, ο φορέας αποτύπωσης του κλάδου του franchising, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του μέσω κλαδικών ερευνών το 1998, από το περιοδικό FRANCHISE BUSINESS.

Οι τριμηνιαίες έρευνες που διενεργεί βασίζονται τόσο στη μελέτη στατιστικών στοιχείων, όσο και σε συνεντεύξεις με επιχειρηματίες και διευθυντές ανάπτυξης δικαιοπαρόχων εταιρειών. Το δείγμα της ανά χείρας έρευνας αντιστοιχεί στο ~ 50% των αλυσίδων που έχουν υιοθετήσει το franchising ως στρατηγική ανάπτυξης και συμπεριλαμβάνονται στη βάση του Franchise.GR, οι οποίες και προσδιορίζουν λόγω του μεγέθους τους (πλήθος καταστημάτων και ενοποιημένος κύκλος εργασιών) άνω του 95% του κλάδου.